ZALOGUJ SIĘ
Atlas Fitness Club

Tel. 513 360 015

manager: 729 235 159 - Daria Forycka
63-300 Pleszew ul. Sportowa 4


Poniedziałek - Piątek 8:00 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 16:00

Trening EMS - miha bodytec

mihabodytec
 

Regulamin klubu AFC

REGULAMIN
Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie dla osób (dalej jako członkowie ) korzystających z umów, karnetów , wejść jednorazowych oraz zaproszeń indywidualnych dających możliwość skorzystania z oferty Atlas Fitness Club Wojciech Wiśniewski z siedzibą 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6 (dalej jako “Atlas FC” ) we wszystkich prowadzonych pod marką Atlas obiektach sportowych.
Pierwsza wizyta oraz zasady członkostwa w Atlas Fitness Club
1. Podczas pierwszej wizyty konieczne jest podanie w recepcji klubu pełnych danych teleadresowych na podstawie
dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenie logowania elektronicznego. Każde wejście odbywa się poprzez
recepcję klubu. Podanie danych jest dobrowolne , jednak nie ujawnienie, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z
oferty klubów.
2. Osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Atlas Fitness Club deklaruje zapoznanie się z regulaminem oraz ma obowiązek przestrzegać go.
3. Członkowie uzyskują uprawnienia do treningów po wniesieniu opłaty za karnet (na 4 pełne tygodnie) lub wejścia
jednorazowego open. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik zamieszczony na stronie www.atlasfc.pl wraz z obowiązującymi promocjami. Promocje nie podlegają łączniu, chyba , że coś innego wynika wprost z regulaminu danej Promocji.
4. Po opłaceniu karnetu członek zobowiązany jest do wykupienia imiennej karty chipowej, identyfikującej go w Atlas
Fitness Club. Zabronione jest udostępnianie karty członkowskiej osobom trzecim. Personel uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowska wg obowiązujących przepisów RODO.
5. Rodzaj karnetu ściśle określa, jakich aktywności dotyczy. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z wybranych form w zależności od tego, które zawarł w swoim karnecie.
6. Aktywny karnet daje możliwość uczestnictwa w wybranych aktywnościach których dotyczy (w przypadku karnetu
łączonego następujących po sobie) w ciągu jednej wizyty w klubie na dzień.
7. Możliwość mnogich wejść do klubu daje tylko karnet OPEN oraz OPEN VIP lub dopłata aktywnego członka.
8. Wykupienie karnetu lub uiszczenie opłaty wejścia jednorazowego jest świadectwem braku przeciwwskazań do
aktywności ruchowej, której dotyczy. Jeżeli klient zna przeciwwskazania i nie ujawnia ich, lub nie zna przeciwwskazań jednak nie zasięgnął porady lekarza, ATLASFC nie ponosi odpowiedzialności.
9. Każdy członek ma możliwość wykupienia karnetu lojalnościowego, jeśli nie korzysta z innych zniżek. W/w karnet
dostępny jest dla stałych klientów, którzy nie pozwalają na przerwy w dostępie do usług klubu.
10. Członkostwo lub/i prawo do karnetu lojalnościowego można utracić z następujących powodów:
• nie uiszczenia bieżącej składki członkowskiej
• rezygnacji członka
• naruszenia regulaminu klubu/ wykluczenia członka
11. Wykluczenie członka następuje z powodu naruszenia Regulaminu Klubu, po wcześniejszym ostrzeżeniu ustnym. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu wykluczenie może nastąpić bez wcześniejszego ostrzeżenia. O wykluczeniu członek zostaje powiadomiony ustnie.

Ogólne zasady korzystania z klubu oraz bezpieczeństwo:
1. Członkowie Atlas Fitness Club po przyjściu przedstawiają aktywny karnet w recepcji i otrzymują klucz do szafki.
2. Po treningu ćwiczący zwracają klucze od szafek i w zamian otrzymują karnet. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany wpłacić do kasy Klubu 30 zł, w przeciwnym razie okres aktualnego abonamentu na siłownię zostanie skrócony o 10 dni.
3. Ćwiczący muszą przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe (zmienne, w squashu obowiązuje jasna podeszwa nie zostawiająca śladów) i przybory toaletowe oraz ręcznik do treningu.
4. Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w depozycie w recepcji klubu.
5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
6. Do sterowania sprzętem AV, klimatyzacją, itp, uprawniony jest tylko pracownik ATLAS FC.
7. Za szkody wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez ćwiczącego lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
8. Instruktor lub trener ma prawo informować o sposobie wykorzystania przyborów i przyrządów i tylko on decyduje o poprawności wykorzystania sprzętu z uwzględnieniem bezpieczeństwa dla wszystkich ćwiczących.
9. Wszystkie strefy klubu dostępne są od ustalonej godziny otwarcia. Istnieje możliwość kilkuminutowego wcześniejszego przybycia na zajęcia grupowe oraz squash celem przygotowania do zajęć jednak bez wykorzystywania innych stref. Sale treningowe dostępne są do 10 min przed zamknięciem klubu. Szatnie oraz natryski dostępne są do zamknięcia klubu. Ćwiczący zobowiązani są do wyjścia z klubu przed upłynięciem godziny zamknięcia.
10. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dla zajęć grupowych oraz dla kortu squash obowiązuje rezerwacja. W
przypadku spóźnienia powyżej 5 minut, Atlas Fitness Club nie gwarantuje miejsca w grupie – w to miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej. Uczestnik zobowiązany jest do odwołania rezerwacji w przypadku braku możliwości dotarcia na nie. Jeśli uczestnik nie zjawi się bez odwołania wizyty, przepadają jego następne rezerwacje i zostaje wpisany na listę rezerwacji rezerwowych (kort do squasha należy odwołać minimum 24 godziny przed grą, jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana generuje koszty dla gracza)
11. Limit otwarcia grup ustala Atlas Fitness Club w zależności od rodzaju zajęć. W przypadku nie otwarcia się grupy Klient ma możliwość przepisania się do innej grupy.
12. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do
poszanowania wyposażenia Klubu.
13. W czasie zajęć ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku oraz dezynfekcji używanego sprzętu.
14. Każdy jest zobowiązany do używania ręcznika podczas ćwiczeń, nie zaleca się siadania, kładzenia bezpośrednio na
siedziskach maszyn i ławeczkach.
15. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Zabrania się rzucania ciężarami bezpośrednio na posadzkę.
16. Na terenie Atlas Fitness Club zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, zażywania środków
farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.) oraz posiadania i używania wszelkich przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, z wyjątkiem przedmiotów służących do treningu sportów walki pod nadzorem instruktora.
17. Zabrania się spożywania posiłków w strefie ćwiczeń.
18. Członkowie ATLAS FC zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego
najbliższej okolicy.
19. Podczas ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego, należy poprosić o asekurację pracownika klubu lub innego ćwiczącego.
20. Nie przestrzeganie powyższych zasad może stanowić rażące naruszenie Regulaminu Klubu.

Zajęcia dla dzieci oraz członkostwo osób niepełnoletnich
1. Widełki wiekowe dla danych zajęć ustala organizator.
2. O uczestnictwie w zajęciach decyduje prawny opiekun w uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym.
3. Opiekę nad dziećmi sprawuje instruktor od momentu rozpoczęcia zajęć do ich ukończenia.
4. Opiekę nad dziećmi nie uczestniczącymi w zajęciach zorganizowanych sprawuje rodzic lub prawny opiekun.
5. Dzieci do 9 roku życia towarzyszące rodzicom lub prawnym opiekunom oraz dzieci do 14 roku życia nie korzystające z usług i sprzętu klubu nie są obciążone kosztami wstępu do klubu.
6. Młodzież od 15 roku życia może przebywać w Atlas Fitness Club bez opieki jednak za pisemną zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów wraz z podaniem kontaktu do nich.
7. Rodzic lub prawny opiekun potwierdza na piśmie zapoznanie się z regulaminem klubu oraz brak przeciwwskazań do uprawiania wybranej aktywności po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W przypadku wątpliwości co do autentyczności oświadczenia personel na prawo zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności pracownika Klubu.

Zawieszenia karnetu/umowy
1. Karnet może zawierać opcję jego zawieszenia . Informacja o tym czy dany karnet zawiera taką opcję można uzyskać na recepcji klubów.
2. Zawieszenie karnetu możliwe jest również na podstawie oświadczenia lekarskiego wydanego Członkowi klubu w razie jego choroby. Oświadczenie powinno wskazywać okres w którym Członek nie może korzystać z oferty, powinno być przekazane niezwłocznie od momentu wystawienia bezpośrednio na recepcję lub w formie skanu przesłanego na adres mailowy klub@atlasfc.pl lub fit@atlasfc.pl . Nie ma możliwości zawieszenia karnetu z datą wstecz.
3. Za okres zawieszenia karnetu Atlas FC nie pobiera opłaty, zaś członek nie jest uprawniony do korzystania z oferty
Klubów.
4. W przypadku zawieszenia karnetu czas jego ważności zostaje wydłużony proporcjonalnie do okresu zawieszenia.

Cesja praw z umowy
W ramach każdego z karnetów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu na osobę trzecią (cesja) za zgoda Atlas FC. Osoby zainteresowane dokonaniem cesji powinny zgłosić taką chęć na recepcji Klubów w celu dokonania niezbędnych formalności . Cesji nie można dokonać na inną osobę która była czynnym członkiem Klubu w okresie 365 dni poprzedzających cesję.

Klauzula modyfikacyjna
1.Zmiany postanowień Regulaminu mogą zostać wprowadzone wyłącznie z ważnych przyczyn. Nie przewiduje się
tworzenia aneksu umowy w następujących przypadkach.:
a) gdy potrzeba wprowadzenia zmian uzasadniona jest względami bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu lub wynika z potrzeby zapewnienia przestrzegania zasad współżycia społecznego na terenie Klubu
b) gdy zaistnieje potwierdzona potrzeba wprowadzenia zmian dotyczących godzin otwarcia Klubów
c) gdy wprowadzenie zmian uzasadnione jest potrzebą usprawnienia procesów obsługi klienta lub podniesienia jakości świadczonych usług
d) gdy potrzeba wprowadzonych zmian wynika z rozszerzenia funkcjonalności Klubu w tym remontu
e) gdy ATLASFC podniesie jakość świadczonych usług łącznie z ceną za nie, lub gdy ATLASFC podniesie cenę za usługi wynikającą ze wzrostu kosztów prowadzenia usług (cena nie zmienia się do końca umowy)
f) gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą obowiązujących przepisów prawa
2. Przed wejściem w życie zmian Atlas FC zobowiązany jest poinformować Członków Klubu o planowanych zmianach
poprzez informację na recepcji oraz umieszczenie stosownego wpisu na stronie internetowej klubu. Podanie tej informacji nastąpi minimum miesiąc przed wejściem zmian w życie.
3. Członek klubu nie zgadzający się na zmiany może do dnia ich wejścia w życie złożyć wypowiedzenie umowy ze
skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego (wypowiedzenie musi zawierać potwierdzenie iż zmiany powodują
konflikt w oparciu o dotychczasowy kontakt z ATLASFC). Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone na piśmie w recepcji Klubu.

Partnerstwo Klubów
1. Opłacenie członkostwa dotyczy wybranego klubu lub tego w którym dokonana została transakcja . Posiadacz ważnego karnetu ma możliwość nieodpłatnego jednokrotnego skorzystania z oferty klubu partnerskiego.
2. Posiadacz ważnego karnetu VIP ma możliwość uczestnictwa w zajęciach klubu partnerskiego na zasadach członkostwa.
3. Karnet VIP daje możliwość korzystania z tej samej oferty zajęć w sieci klubów partnerskich.
4. Posiadacz karnetu VIP jest zobowiązany do rezerwowania miejsc w grupach.
5. Rezerwacji w grupach dokonuje się w recepcji klubu przy opłaceniu członkostwa lub online.

Postanowienia końcowe
1. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Atlas FC prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury są wystawiane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu.
2. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Atlas FC
Wojciecha Wiśniewskiego.